Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP

Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP

Kim jest służba BHP?

Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w firmie rolę doradczą. Pracownik służby BHP podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu, a jego zadania polegają na współpracy z Zarządem lub właścicielem w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa ich zdrowia i życia.
Kompetencje, zadania oraz nazwę stanowisk służby BHP reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co ile lat pracownik służby BHP musi przechodzić szkolenie okresowe BHP?

Pracownik służby BHP jest obowiązany do regularnego aktualizowania swojej wiedzy z zakresu BHP, jednak nie rzadziej niż raz na 5 lat, co oznacza, że pracownik służby BHP powinien co najmniej raz na pięć lat przechodzić szkolenie BHP okresowe dla służb BHP. Wskazane jest jednakże aktualizowanie swojej wiedzy na bieżąco, w szczególności w przypadku zmian w przepisach.

Zapraszamy na szkolenia BHP Łódź.

Ile trwa szkolenie okresowe BHP dla służby BHP?

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP trwa 32 godziny i może być realizowane w formie kursu (4-dniowe szkolenie) lub w formie samokształcenia kierowanego. Zrealizowanie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego wiążę się z koniecznością samodzielnego zapoznania się z udostępnionymi wcześniej przez organizatora szkolenia materiałami.
Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP zakończone jest egzaminem w formie wybranej przez organizatora szkolenia (np. forma pisemna, pisemna testowa, forma ustna).

Jak wygląda szkolenie okresowe dla służby BHP?

Program szkolenie okresowego dla pracowników służby BHP jest określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i obejmuje takie zagadnienia jak: najnowsze zmiany prawne i orzecznictwa, ergonomia miejsca pracy, analiza wypadków przy pracy oraz ich przyczyn, nowoczesne metody pracy pracowników służby BHP, metody prowadzenia szkoleń z zakresu bhp, kurs pierwszej pomocy, zasady ewakuacji oraz problemy środowiska naturalnego.

-->